Wskaźniki

składki ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą
Rodzaj składki, kontoz chorobowymbez chorobowego
Ubezpieczenie społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
772,96 zł
podstawa: 2433,00
713,35 zł
podstawa: 2433,00
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
288,95 zł
podstawa: 3210,60
288,95 zł
podstawa: 3210,60
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
59,61 zł
podstawa: 2433,00
59,61 zł
podstawa: 2433,00

składki ulgowe ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą
Rodzaj składki, kontoz chorobowymbez chorobowego
Ubezpieczenie społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
176,33 zł
podstawa: 555,00
162,73 zł
podstawa: 555,00
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
288,95 zł
podstawa: 3210,60
288,95 zł
podstawa: 3210,60

                                      ZUS:
Rysunek do 5 dnia kolejnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze
do 10 dnia kolejnego miesiąca - osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie)
do 15 dnia kolejnego miesiąca - pozostali płatnicy

URZĄD SKARBOWY:
Rysunek do 15 dnia miesiąca - podatnicy VAT składają informację VAT-UE podsumowującą o dokonanych WNT za poprzedni miesiąc
do 15 dnia miesiąca po kwartale - podatnicy VAT składają informację VAT-UE podsumowującą o dokonanych WNT za poprzedni kwartał
do 20 dnia miesiąca - osoba prowadząca działalność gospodarczą za poprzedni miesiąc wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy, w wysokości wynikającej z właściwych obliczeń zgodnych z obowiązującymi przepisami
do 25 dnia miesiąca - podatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za poprzedni miesiąc i wpłacają wynikający z deklaracji podatek
do 25 dnia miesiąca po kwartale - podatnicy VAT składają deklarację VAT-7K za poprzedni kwartał i wpłacają wynikający z deklaracji podatek

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Skala podatkowa w 2016 r.

Rysunek
ponaddopodatek wynosi
85 528,00 zł18% podstawy wymiaru minus
kwota 556,02 zł
85 528,00 złponad14 839,02zł + 32% nadwyzki ponad
85 528,00 zł

Kwota wolna od podatku: 3 089 zł, a po zaokrągleniu 3 091 zł.
"Zwykły" podatek dochodowy, czyli na zasadach ogólnych, to podatek płacony według skali podatkowej od dochodu, rozumianego jako przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodów.
Podatek liniowy to podatek w wysokości 19% od tego samego dochodu, rozumianego jako przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu.

2. Koszty uzyskania przychodów w 2016 r.

Pracownik uzyskujacy przychodyKwota miesięczna (zł)Kwota
roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku słuzbowego,
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku
pracy oraz pracy nakładczej
111,25nie więcej niż
1 335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczejz każdego z tych stosunków 111,25nie więcej niż
2 002,05
z tytułu jednego stosunku służbowego,
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy
oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskujedodatku za rozłąkę
139,06łącznie nie więcej niż
1 668,72
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy,
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy
nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,
a pracownik nie uzyskujedodatku za rozłąkę
z każdego z tych stosunków 139,06łącznie
nie więcej
niż
2 502,56

3. stawki ryczałtu w ryczałcie ewidencjonowanym

wolne zawody20,00 %
dla usług wymienionych w art. 12 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym17,00 %
handel3,00 %
usługi8,50 %
produkcja5,50 %
Limit obrotów,którego przekroczenie nie pozwala na opodatkowanie w sposób zryczałtowany (od początku następnego roku podatkowego): 250 tys euro.

Podróże krajowe

Okres od 01.03.2013 r.
Dieta30,00 zł
Nocleg45,00 zł
Dojazd6,00 zł
Podstawa prawna:Dz.U.poz 167
Przy obliczaniu diet stosujemy następujące zasady:
1. Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety
ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości
2. Jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
do 8 godzin - przysługuje połowa diety
ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości

Maksymalne stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych

za okresdo 900 cm3od 900 cm3
do 14 listopada 20070,48940,7846
od 14 listopada 20070,52140,8358

Limity podatkowe na rok 2016

limit w eurolimit w złotych
wartość sprzedaży uprawniajaca do zwolnienia podmiotowego VAT----------150 000,00
wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca
do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym
150 000,00636 555,00
wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca
do opłacania ryczałtu kwartalnie
25 000,00106 092,50
kwota przychodów za rok poprzedni zobowiązująca
do prowadzenia ksiąg rachunkowych
1 200 000,005 092 000,00
wartość środków trwałych wprowadzonych do
ewidencji środków trwałych w 2016 r., od których
można dokonać jednorazowego odpisu
amortyzacyjnego
50 000,00212 000,00

Biuro rachunkowe Bravo

Marian Słodyński
ul. Andrzeja Struga 16
90-513 Łódź
pok. 203/6
tel. 042 633 29 21